+31(0) 475 580 655 info@lmb-sports.com

Algemene Voorwaarden Bink Top Court B.V. (LMB Sports)

 1. Definities

 

 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Opdrachtnemer: de besloten vennootschap Bink Top Court V., handelend onder de naam ‘Bink Top Court B.V.’ of ‘LMB Sports’, gevestigd te Echt en/of de hieraan gelieerde vennootschappen of personen.
 • Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die opdracht voor Werkzaamheden en/of voor Diensten en/of voor het leveren van Goederen/Producten/Materialen verstrekt aan
 • Overeenkomst(en): elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten en/of het leveren van Goederen door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.
 • Diensten: alle door Opdrachtnemer verrichte Diensten zoals het verlenen van advies dan wel de uitvoering van de inrichting van sportvelden.
 • Goederen / Producten / Materialen: (gecertificeerde) mineralen en infill Materialen ten behoeve van de inrichting van sportvelden en overige openbare ruimten.

 

2  Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer Diensten en/of Goederen worden aangeboden of geleverd.
 • Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover deze schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 • Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
 • Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

 

3  Totstandkoming van de Overeenkomst

 

 • Tenzij anders aangegeven zijn alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes vrijblijvend en hebben deze een geldigheidsduur zoals in betreffende offerte vermeld. Indien geen geldigheidsduur op de offerte is vermeld heeft deze een geldigheidsduur van 4 weken na datum Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever zonder schriftelijk voorbehoud of wijziging, binnen de gestelde geldigheidsduur van de offerte aan Opdrachtnemer is bevestigd.
 • Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • Alle in de offerte van Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en
 • De Overeenkomst komt tot stand door expliciete aanvaarding door de Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer (digitaal) verzonden offerte.

 

 • Indien door wensen van Opdrachtgever, die door Opdrachtnemer redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op het gestelde in de offerte dan wel de Overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook valt een vertraging of uitloop ten aanzien van het Project die kan worden toegerekend aan Opdrachtgever), de hoeveelheid Werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van deze Overeenkomst dient te verrichten toeneemt dan wel dat de hiermee samenhangende extra kosten die door derden worden gemaakt, dan is er sprake van meerwerk, hetgeen afzonderlijk in rekening zal worden gebracht. Opdrachtnemer zal hiertoe vooraf een opgave van deze extra Diensten/Werkzaamheden doen toekomen aan de Opdrachtgever, tenzij dit in de gegeven omstandigheden niet vooraf kan geschiedden.

 

4  Uitvoering van de Overeenkomst

 

 • Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer zich met de grootste zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap naar beste vermogen zal inzetten.
 • De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en de Opdrachtnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders Indien sprake is van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd nemen partijen een opzegtermijn in acht van minimaal 2 maanden.
 • De Overeenkomst wordt als voltooid/beëindigd beschouwd wanneer de Werkzaamheden/Diensten/ en/of levering van Goederen/Producten/Materialen heeft/hebben plaatsgevonden en de Opdrachtgever heeft zorggedragen voor volledige betaling.
 • Indien voor de voltooiing van de Overeenkomst door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is geen sprake van een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe redelijke termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de Overeenkomst dient uit te voeren.

 

5  Levering (gecertificeerde) Producten

 

 • Levering van (gecertificeerde) Producten door Opdrachtnemer vindt plaats op het door de Opdrachtgever opgegeven De Opdrachtgever is verplicht de (gecertificeerde) Producten af te nemen. De Opdrachtgever dient te allen tijde beschikbaar te zijn voor levering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Risico-overgang heeft plaats op het moment dat Opdrachtnemer de (gecertificeerde) Producten bij het door de Opdrachtgever opgegeven adres ter aflevering aanbiedt, ook indien de Opdrachtgever deze om welke reden dan ook niet afneemt. Alle door Opdrachtnemer in verband met de aanbieding vergeefs gemaakte kosten en eventuele verdere kosten van vervoer, bewaring en opslag komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer is bevoegd tot het doen van deelleveringen en behoudt zich te allen tijde het recht voor, zulks onder opschorting van de levering en/of de ter beschikking stelling van de (gecertificeerde) Producten, gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling door de Opdrachtgever te verlangen van de aan Opdrachtnemer verschuldigde prijs, of, naar keuze van Opdrachtnemer, van de Opdrachtgever te verlangen dat ten genoegen van Opdrachtnemer voor de aan Opdrachtnemer verschuldigde prijs zekerheid wordt gesteld, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie. Indien Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn financiële verplichtingen zal kunnen voldoen en de Opdrachtgever weigert om (aanvullende) zekerheid te verstrekken, is Opdrachtnemer gerechtigd om de uitvoering van de order op te schorten dan wel deze zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op schadevergoeding jegens de

 

6  Keuring, klachten en herkeuring van (gecertificeerde) Producten

 

 • De Opdrachtgever is gehouden om de door Opdrachtnemer geleverde (gecertificeerde) Producten bij levering te controleren. Klachten met betrekking tot gebreken aangaande (gecertificeerde) Producten, dienen door de Opdrachtgever binnen uiterlijk 24 uur na ontvangst van deze Producten, schriftelijk bij Opdrachtnemer te worden ingediend, een en ander op straffe van verval van enig recht verband houdende met een Klachten met betrekking tot de (gecertificeerde) Producten die reeds zijn verwerkt worden niet in behandeling genomen en kunnen niet leiden tot enig recht verband houdende met een tekortkoming.
 • Afkeuring van de geleverde (gecertificeerde) Producten kan pas na herkeuring plaatsvinden. Ten behoeve van herkeuring worden monsters getrokken door een geaccrediteerd instituut ter keuring voor sportaccommodaties, bij welke trekking partijen vertegenwoordigd dienen te zijn. De herkeuring geschiedt, tenzij tevoren tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever anders mocht zijn overeengekomen, door een door Opdrachtnemer aan te wijzen geaccrediteerd instituut ter keuring voor sportaccommodaties. De uitslag van de herkeuring is voor zowel de Opdrachtgever als voor Opdrachtnemer bindend.

Alle kosten die door het trekken van de monsters en het daaropvolgende onderzoek ontstaan, worden door de meest in het ongelijk gestelde partijen gedragen.

Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor alle verdere kosten (te denken valt aan transportkosten, wachttijden e.d.) en/of directe of indirecte schade voorvloeiende uit het stilleggen van de Overeenkomst ten gevolge van de herkeuring.

 • Indien de Opdrachtgever volgens vorenstaande bepalingen aanspraken kan doen gelden wegens gebreken in de (gecertificeerde) Producten, zal Opdrachtnemer naar haar keuze hetzij de (gecertificeerde) grondstoffen (dan wel de verrichte Diensten) herstellen of vervangen, hetzij de door de Opdrachtgever betaalde koopprijs crediteren en daarbij de geleverde Producten terugnemen.
 • Indien de Opdrachtgever volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden, geeft zulks hem niet het recht de betaling op te schorten voor de (gecertificeerde) Producten ten aanzien waarvan die afspraak niet bestaat.

 

7  Intellectuele eigendomsrechten

 

 • Opdrachtnemer is rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever verstrekte of – in het kader van deze Overeenkomst – gebruikte (gecertificeerde) Producten en/of Diensten.
 • Opdrachtgever mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze (gecertificeerde) Producten en/of Diensten waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van de
 • Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de Werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers.

 

8  Eigendomsvoorbehoud

 

 • Alle door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst geleverde (gecertificeerde) Goederen/ Diensten en/of werken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 • Door Opdrachtnemer geleverde (gecertificeerde) Producten, Diensten en/of werken, die ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden (door)verkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het

 

eigendomsvoorbehoud vallende Diensten en/of werken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 • De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde (gecertificeerde) Producten, Diensten en/of werken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 • De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde (gecertificeerde) Producten, Diensten en/of werken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Opdrachtnemer gerechtigd tot deze uitkering. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dit kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 • Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die Diensten en/of werken terug te nemen.

 

9  Betalingsvoorwaarden

 

 • Opdrachtgever is de prijs verschuldigd welke voortvloeit uit de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst. Indien nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen één of meer van de prijsfactoren in de ruimste zin genomen, een verhoging ondergaan heeft Opdrachtnemer het recht deze verhoging bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer is gehouden een dergelijke prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever bekend te Onder verhoging van prijsfactoren worden mede verstaan die kosten die het gevolg zijn van hoog en/of laag waterstand en/of vorst.
 • Tenzij anders vermeld dient betaling steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 • Na het verstrijken van de overeengekomen termijn of ten hoogste 30 dagen na de factuurdatum, is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd. De Opdrachtgever is een rente verschuldigd welke gelijk is aan de wettelijke De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • In geval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het totale factuurbedrag in geval de Overeenkomst ten behoeve van al deze Opdrachtgevers is uitgevoerd.
 • Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en (buitengerechtelijke incasso)kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever uitdrukkelijk dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • In het geval Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de hoogte van een factuur, dient hij deze op straffe van verval binnen zeven (7) dagen na factuurdatum schriftelijk aan Opdrachtnemer mede te delen. Het indienen van het bezwaar zal de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet opschorten.

 

10  Incassokosten

 

 • Indien de Opdrachtgever de vordering niet tijdig voldoet zal Opdrachtnemer, na een schriftelijke aanmaning, zijn vordering ter incasso uit handen geven conform het bepaalde in 10.2 en 10.3.
 • Indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 175,00.
 • Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om (aanvullende) zekerheidsstelling te verlangen in de vorm van (bijvoorbeeld) een waarborgsom, een borgstelling of Opdrachtnemer zal in elk geval zekerheidsstelling verlangen indien hij, op grond van feiten en/of omstandigheden, in redelijkheid eraan kan twijfelen dat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen zal (kunnen) voldoen, dan wel in het geval Opdrachtgever in een beperkt tijdsbestek ongebruikelijk hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke kosten verschuldigd is/wordt.

 

11  Geheimhouding

 

 • Partijen zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar en/of anderen hebben verkregen. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval begrepen informatie waarvan een der partijen heeft medegedeeld dat het vertrouwelijk is of informatie waaruit redelijkerwijs voortvloeit dat deze als vertrouwelijk dient te worden beschouwd.
 • Opdrachtnemer bewerkstelligt dat zijn werknemers en derden die door hem bij een Overeenkomst worden ingeschakeld zich eveneens conformeren aan de vertrouwelijkheid.
 • De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging/voltooiing van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 • Bij overtreding of niet-nakoming door Opdrachtgever van de geheimhouding verbeurt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, zonder dat aanmaning, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,-, alsmede een aanvullende boete van € 000,- voor elke dag dat de overtreding na mededeling van de ontdekking daarvan door Opdrachtnemer voortduurt, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van Opdrachtnemer om in plaats van de boete volledige schadevergoeding, alsmede nakoming te vorderen.

 

 

12  Beperking en/of uitsluiting aansprakelijkheid

 

 • Voor gevolgen en/of schade, uit welke hoofde ook, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet en grove schuld van Opdrachtnemer en/of van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor door de Opdrachtgever geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering in het voorkomende geval wordt Indien de verzekering niet uitkeert of de schade niet onder een door Opdrachtnemer gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de Overeenkomst.
 • De Opdrachtgever dient al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 • De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen eventuele aanspraken van derden voor schade waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijkheid heeft uitgesloten.

 

 • Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor directe Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • De Opdrachtnemer verwacht van de Opdrachtgever dat de Opdrachtgever specialist is in zijn werkveld c.q. op zijn minst vakbekwaam in de aanleg van sportvelden, waardoor het bewerken of verwerken van de door de Opdrachtnemer geleverde materialen bij hem bekend Het beheer over en verwerken van de materialen na levering is onder alle omstandigheden, waaronder ook weersomstandigheden, de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.

 

13  Verjaringstermijn

 

 • Alle rechtsvorderingen van de Opdrachtgever uit hoofde de Overeenkomst verjaren na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag dat de Overeenkomst is voltooid/beëindigd of had moeten worden voltooid/beëindigd. Indien deze dag niet voldoende bepaald is dan geldt als begin van de verjaringstermijn de factuurdatum.

 

14  Overmacht

 

 • Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen (tijdig) na te komen. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen in het productieproces en anderszins, oorlog – in en buiten Nederland –, oproer, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege.
 • Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

 

15  Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

 

 • Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 • Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om, eventueel middels een mediator, het geschil te beslechten.
 • De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is, met uitsluiting van anderen, bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 • Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden of de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

 

 • Opdrachtnemer behoud zich het recht de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren of deze enkel van toepassing te verklaren op nieuwe Overeenkomsten.
 • Indien Opdrachtnemer de gewijzigde algemene voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Opdrachtnemer de wijzigingen tijdig bekend De gewijzigde algemene voorwaarden zullen 31 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging in werking treden tenzij op de bekendmaking een latere datum wordt vermeld.
 • Indien Opdrachtgever wijziging van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren kan deze de Overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden opzeggen. Opdrachtgever dient alsdan de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijzing schriftelijk aan Opdrachtnemer te Partijen zullen alsdan in overleg treden over de afwikkeling van de Overeenkomst.

 

16  Ontbinding

 

 • Opdrachtnemer heeft het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst vanaf het tijdstip waarop de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.
 • Door de ontbinding wordt de bestaande vordering van de Opdrachtnemer onmiddellijk De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door de Opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

 

17  Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

 

 • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
 • Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst met Opdrachtgever.
 • De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg