+31(0) 475 580 655 info@lmb-sports.com

Privacy Policy Bink Top Court BV – LMB Sports 

Wij zijn Bink Top Court BV – LMB Sports. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonsgegevens van jou nodig. Met het begrip Persoonsgegevens bedoelen wij informatie waarmee je als persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG).

In deze verklaring lees je welke Persoonsgegevens wij gebruiken en waarom (de Privacy Policy). Verder lees je hoe wij deze Persoonsgegevens opslaan, beschermen en verwerken.

De Privacy Policy is van toepassing op onze website www.lmb-sports.com (de Website) en de diensten of producten die wij aanbieden (de Diensten). Wij behandelen jouw Persoonsgegevens conform de AVG en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Telecommunicatiewet voor het gebruik van cookies (de Relevante Wetgeving).

Jonger dan 16 jaar

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

Verwerking van Persoonsgegevens

Om aan jou onze Websiteen Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij jouw Persoonsgegevens.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijk van jouw Persoonsgegevens?

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens in de zin van de Relevante Wetgeving. Onderaan deze Privacy Policy tref je onze contactgegevens aan.  

Welke Persoonsgegevens verwerken wij, op welke grondslag en voor welke doeleinde(n) gebruiken wij ze? 

Als je gebruik maakt van onze Website en Diensten, kunnen wij daarvoor jouw Persoonsgegevens nodig hebben. 

Wij mogen jouw Persoonsgegevens verwerken, omdat wij ons houden aan de Relevante Wetgeving. Wij gebruiken jouw Persoonsgegevens namelijk alleen:  

 • voor de uitvoering van de overeenkomst met jou;
 • om te voldoen aan een wettelijke plicht;
 • voor een gerechtvaardigd belang van ons, nadat jouw belangen zijn afgewogen;
 • als jij daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • als dat noodzakelijk is voor de bescherming van jouw vitale belangen of die van een ander natuurlijk persoon, of
 • als dat noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de aan ons opgedragen taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.

Wij zorgen ervoor dat de verwerking van jouw Persoonsgegevens toereikend, relevant en beperkt is tot wat wij nodig hebben voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt.  

In de onderstaande tabel lees je (1) welke Persoonsgegevens (2) voor welke doeleinden (3) op welke grondslagen wij verwerken. 

Wij zullen jouw Persoonsgegevens alleen voor onderstaande doelen gebruiken of voor een doel dat hiermee nauw samenhangt. Zo worden jouw Persoonsgegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.  

(Persoons)gegevens Doeleinde(n) Grondslag
Contactgegevens:
-Bedrijfsnaam
-Voor- en achternaam
-E-mailadres
-Adres
-Telefoonnummer
-IP-adres
-BTW nummer
Wij gebruiken deze gegevens om:
-Met jou contact op te nemen
-Met jou te corresponderen
-Voor de levering of uitvoering van onze Diensten aan jou
Wij verwerken deze gegevens op basis van:
-Uitvoering van de overeenkomst
-Gerechtvaardigd belang
Gegevens van partners of leveranciers:
-Bedrijfsnaam
-Voor- en achternaam
-E-mailadres
-Adres
-Telefoonnummer
-KvK-nummer
-BTW-nummer

Wij gebruiken deze gegevens om:
-Met jou contact op te nemen
-Met jou te corresponderen
-Een dienst of product af te nemen

 

Wij verwerken deze gegevens op basis van:
-Uitvoering van de overeenkomst
-Gerechtvaardigd belang
-Wettelijke plicht
Gegevens voor marketing- en promotiedoeleinden:
-Voor- en achternaam
-E-mailadres
-Adres
-Telefoonnummer
-De aankopen van de Diensten
Wij gebruiken deze gegevens:
-Voor marketing en promotiedoeleinden
-Om jou aanbiedingen te kunnen doen
-Om jou onze nieuwsbrief/updates te sturen. Je kan je altijd weer afmelden voor de nieuwsbrief/updates
Wij verwerken deze gegevens op basis van:
-Uitvoering van de overeenkomst
-Gerechtvaardigd belang
-Wettelijke plicht
Inhoudelijke gegevens gerelateerd aan de Diensten:
-Correspondentie of chatgesprekken met jou
-Jouw vragen over de Diensten
-Resultaten
-Locatiegegevens
-IP-adres
Wij gebruiken deze gegevens om:
-Jou een optimale service te kunnen leveren
-De overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren
Wij verwerken deze gegevens op basis van:
-Uitvoering van de overeenkomst
-Gerechtvaardigd belang
-Wettelijke plicht

Hoe komen we aan jouw Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens direct van jou ontvangen: 

We ontvangen Persoonsgegevens direct van jou wanneer je je aanmeldt via onze website, reactie op onze mailing. 

Persoonsgegevens van derden die je aan ons verstrekt: 

Het is ook mogelijk dat je Persoonsgegevens van andere personen aan ons verstrekt. We willen je er graag op wijze dat het jouw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of deze persoon akkoord is met het verstrekken van Persoonsgegevens.  

Persoonsgegevens die wij ontvangen van externe partijen:  

Voor zover dit is toegestaan bij de wet is het mogelijk dat wij (aanvullende) Persoonsgegevens ontvangen van externe organisaties, zoals tennis verenigingen, honk-, en softbalverenigingen, gemeente.  

Ben je verplicht jouw Persoonsgegevens te delen met ons?  

In sommige gevallen is de verwerking van jouw Persoonsgegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer wij onze Diensten aan jou aanbieden of een overeenkomst met jou moeten nakomen. Zonder jouw Persoonsgegevens kunnen wij onze Diensten niet aan jou leveren.  

Geautomatiseerde besluitvorming  

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.  

Hoe beveiligen wij jouw Persoonsgegevens?  

We doen er alles aan om jouw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw Persoonsgegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw Persoonsgegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • De toegang tot de Persoonsgegevens is beperkt tot de personen die de Persoonsgegevens nodig hebben;

Hoelang bewaren we jouw Persoonsgegevens?  

Wij zullen jouw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doeleinden die wij eerder omschreven. Wij verwijderen de Persoonsgegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken. 

Met wie delen we jouw Persoonsgegevens? 

Verwerkers 

Wij kunnen jouw Persoonsgegevens delen met andere partijen die voor ons Persoonsgegevens verwerken. Dit zijn Verwerkers in de zin van Relevante Wetgeving. De Verwerkers gebruiken jouw Persoonsgegevens alleen in overeenstemming met onze instructies en niet voor eigen doeleinden. Wij komen met de Verwerkers in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw Persoonsgegevens omgaan en zij krijgen alleen de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst aan ons te verlenen. Wij delen jouw Persoonsgegevens met de volgende categorieën Verwerkers: Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan Mahé Marketing & Advies. Zij verrichten de volgende diensten voor ons: versturen van mailings.

Derden

Soms delen we jouw Persoonsgegevens met andere partijen, die geen Verwerker zijn. Dit kan alleen met andere partijen die jouw Persoonsgegevens gebruiken voor een doel dat verenigbaar of in overeenstemming is met het doel waarvoor wij jouw Persoonsgegevens hebben gekregen. Met deze partijen spreken wij af dat ze jouw Persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. Wij kunnen jouw Persoonsgegevens doorgeven aan: Mahé Marketing & Advies, Studio Ni.

Voor vragen over hoe Mahé marketing & advies, Studio Ni omgaat met jouw Persoonsgegevens, kan je het best direct contact opnemen met Mahé Marketing & Advies, Studio Ni of de privacy policy van de betreffende partij raadplegen.

Daarnaast zullen wij jouw Persoonsgegevens delen, als wij daartoe een wettelijke plicht hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval als de politie bij ons om jouw Persoonsgegevens vraagt.

Doorgifte

Wij zullen jouw Persoonsgegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw Persoonsgegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw Persoonsgegevens.

Zonder jouw toestemming zullen we jouw Persoonsgegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven zijn genoemd.

Wijzigingen Privacy Policy

Wij kunnen de Privacy Policy aanpassen. Als wij de Privacy Policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe Privacy Policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen van de wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en de Privacy Policy regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten:

 • je mag ons vragen om inzage in jouw Persoonsgegevens;
 • je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw Persoonsgegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij relevante Persoonsgegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • je mag ons vragen om een kopie van jouw Persoonsgegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan andere partijen doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoeft te doen;
 • je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens;
 • je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken;
 • je mag jouw toestemming om jouw Persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we geen Persoonsgegevens meer van jou verwerken.

Contact

Bij andere vragen of opmerkingen over de Privacy Policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Bink Top Court BV – LMB Sports
Havenweg 6
6101AB Echt
KvK: 14106170
Tel: + 31 (0)475 580 655
info@lmb-sports.com